BC Edu

Strona główna | Pomoc | Regulamin | Kontakt
Twój koszyk jest pusty!
Jesteś tutaj: Regulamin
 

Regulamin

Regulamin


I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sprzedającym jest BC Edukacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365995 prowadzonym  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000 zł.
2. Sklep internetowy Wydawnictwa BC.edu z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż publikacji za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.ksiegarniabc.pl, www.bc.edu.pl. Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
4. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
a. Przesyłka za pobraniem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego otrzymaniu (w ciągu 48 godzin)
5. W przypadku całkowitej niedostępności towaru Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia.
6. W przypadku częściowej niedostępności towaru Sklep zastrzega sobie możliwość częściowej realizacji zamówienia.
7. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż obejmuje ograniczoną liczbę publikacji. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te publikacje.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BC.edu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
10. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mail informacji handlowych i reklamowych. Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości.
11. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

II. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Dostawa towaru odbywa się na koszt Klienta.

III. Czas realizacji zamówienia
1. Zamówione towary wysyłane są do Klienta w terminie od 1 do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.
2. Przesyłki dostarczane są w terminach ustalonych w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV. Formy płatności i koszty dostawy
1. Wszystkie przesyłki realizowane są za pobraniem - należność pobiera listonosz lub kurier.
2. Niezależnie od liczby zamówionych książek koszt dostawy jednego zamówienia wynosi 19,00 zł netto (kurier DPD, paczka do 20 kg).

V. Reklamacje
1. Klientowi przysługuje w terminie dwóch lat od zakupu prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonych publikacjach:
a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności/uszkodzeń Klient powinien skontaktować się z Działem Sprzedaży pod numerem 22 862 17 96.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony wymieniony pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
3. Koszty przesyłek nie podlegają zwrotowi.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient ma prawo w terminie 14 dni od daty odebrania towaru od umowy odstąpić bez podania przyczyn i towar zwrócić. Towar nie może być używany ani uszkodzony i musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany numer konta bankowego.
2. Towar należy zwrócić razem z fakturą lub paragonem dołączonymi do zamówienia.
3. UWAGA: koszty przesyłek nie podlegają zwrotowi. Koszty przesłania zwrotu ponosi klient. Przy dokonania zwrotu należy każdorazowo ustalić formę zwrotu należności z Działem Sprzedaży (tel. 22 862 17 96)

VII. Postanowienia końcowe
1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bc.edu.pl lub www.ksiegarniabc.pl

Promocje i nowości

 
design by VENTI Copyright 2009 BC Edukacja Sp. z o. o.